Artykuły

 

Nowy Doktor Kościoła - Święty Ireneusz obrońcą wiary i jedności Kościoła

20 mar 2022
ks. Marek Wojtowicz SJ

Dnia 21 stycznia 2022 roku papież Franciszek nadał św. Ireneuszowi tytuł doktora Kościoła. W wydanym z tej okazji dekrecie napisał: Św. Ireneusz z Lyonu, który przybył ze Wschodu, pełnił swoją posługę biskupią na Zachodzie: był duchowym i teologicznym pomostem między chrześcijanami Wschodu i Zachodu.

Ignacy Loyola - agere contra

20 mar 2022
ks. Robert Więcek SJ

Według tej zasady św. Ignacego Loyoli należy nie tyle biernie bronić się przed pokusą, co zaatakować ją działaniem zupełnie przeciwnym. Nie chodzi o (nad)aktywność. Bardziej kładzie nacisk na zjednoczenie z Jezusem, posłuszeństwo Jemu niż na zewnętrzną dosadność pokuty i umartwienia. Agere (działanie) ma wypływać ze źródła, którym jest bycie w zjednoczeniu z Panem.

Sens starości

18 mar 2022
Papież Franciszek

Ojciec Święty Franciszek podczas audiencji ogólnej (16. III. 2022 r.) kontynuował cykl katechez na temat starości i stwierdził: „Nowe pokolenia oczekują od nas starych słowa, które byłoby proroctwem, słowa, które otwierałoby drzwi do nowych perspektyw dla tego beztroskiego, skorumpowanego świata nawyku, do zwrócenia uwagi na rzeczy niegodziwe. Błogosławieństwo Boże wybiera starość dla tego bardzo ludzkiego i humanizującego charyzmatu”.

Franciszek – pontyfikat w liczbach

13 mar 2022
Redakcja

W ciągu 9 lat sprawowania swego urzędu Franciszek odbył 35 podróży zagranicznych, w czasie których odwiedził 53 państwa (w tym Polskę) i 4 organizacje międzynarodowe (m.in. ONZ), 31 razy udawał się do różnych diecezji, miast i regionów Włoch i odwiedził 20 parafii rzymskich.

Uroczystości w kościele del Gesù w Rzymie

13 mar 2022
Redakcja

Papież Franciszek uczestniczył we Mszy celebrowanej w rzymskim Kościele del Gesù (12 III 2022 o godz. 17:00) przez Generała Towarzystwa Jezusowego, o. Artura Sosę, z okazji 400-lecia kanonizacji św. Teresy z Avili, św. Ignacego z Loyoli, św. Franciszka Ksawerego, św. Filipa Nereusza oraz św. Izydora Oracza.

Kalwaria Zebrzydowska - polska Jerozolima

13 mar 2022
ks. Stanisław Groń SJ

To, co tutaj stale pociąga na nowo, to właśnie owa tajemnica zjednoczenia Matki z Synem i Syna z Matką. Tajemnica ta jest opowiedziana plastycznie i szczodrze przez wszystkie kaplice i kościółki, które rozłożyły się wokół centralnej bazyliki. Jan Paweł II w Kalwarii Zebrzydowskiej 7 VI 1979

9. rocznica wyboru papieża Franciszka (13 III 2022).

13 mar 2022

Najważniejsze wydarzenia pontyfikatu papieża Franciszka:

Adhortacja „Evangelii gaudium”

Gorzkie żale - geneza i treść

06 mar 2022
ks. Stanisław Ziemiański SJ

Gorzkie żale to nabożeństwo do Męki Pańskiej, typowe dla polskiej pobożności. Istnieją wprawdzie przekłady tekstu polskiego na litewski, niemiecki i angielski używany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale nie posiadają one tego nastroju, co tekst polski.

Do końca czyli na zawsze - refleksja na I piątek marca 2022

04 mar 2022
o. Robert Więcek SJ

Tekst ewangelii: J 15, 9-17
Jezus powiedział do swoich uczniów:" Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!

Apel papieża Franciszka - Niech zamilknie broń!

27 lut 2022
Papież Franciszek

O zaprzestanie działań wojennych, modlitwę i post w intencji pokoju na Ukrainie i utworzenie korytarzy humanitarnych dla uchodźców zaapelował papież Franciszek po południowej modlitwie Anioł Pański (27 II 2022).

Strony