Benedykt XVI naucza

 

Klucze królestwa niebieskiego

20 lut 2022
Benedykt XVI

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”. A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.

Uśmiech Maryi jest źródłem nadziei

27 lut 2021
Benedykt XVI

(…) Jak mówi św. Bernard, Matka Chrystusa uczestniczyła w Męce swego Syna poprzez współcierpienie (por. Homélie pour le dimanche dans l'Octave de l'Assomption). U stóp Krzyża wypełnia się proroctwo Symeona — Jej matczyne serce zostaje przeniknięte (por. Łk 2, 35) cierpieniem zadanym Niewinnemu, zrodzonemu z Jej ciała.

Światło zmartwychwstałego Chrystusa przenika w noce dziejów

10 kwi 2020
Benedykt XIV

Publikujemy fragment homilii Benedykta XVI, wygłoszonej w Wigilię Paschalną 11 kwietnia 2009 roku, zamieszczonej w książce Blask zbawienia (WAM, 2018)

Panie, pomóż nam pozostać prawdziwie katolickimi

03 lut 2020
Benedykt XIV

Benedykt XVI 8 czerwca 2019 roku w klasztorze Mater Ecclesiae napisał modlitwę dedykowaną austriackiej diecezji Eisenstadt, która w 2020 roku będzie obchodzić 60-lecie swojego powstania.

Przemówienie pożegnalne ojca świętego Benedykta XVI

09 Maj 2013
Benedykt XVI

(…) Jest we mnie w tej chwili wielka ufność, bo wiem, każdy z nas wie, że Słowo Prawdy Ewangelii jest siłą Kościoła, jest jego życiem. Ewangelia oczyszcza i odnawia, przynosi owoce, gdziekolwiek wspólnota wierzących je słyszy i przyjmuje łaskę Bożą w prawdzie i w miłości. To jest moja ufność, to jest moja radość.

Jak Abraham

08 kwi 2013
Benedykt XVI

(...) Credo zaczyna się od słów: Wierzę w Boga. Jest to stwierdzenie fundamentalne, pozornie proste w swojej zwięzłości, lecz otwierające na nieskończony świat relacji z Panem i Jego tajemnicą. Wiara w Boga oznacza posłuszeństwo Bogu, przyjęcie Jego słowa i radosne posłuszeństwo Jego objawieniu.

Jezus otworzył nam drogę do wolności

14 mar 2013
Benedykt XVI

Wielki Czwartek nie jest tylko dniem ustanowienia Najświętszej Eucharystii, której blask niewątpliwie rozchodzi się na wszystko inne i przyciąga do siebie (...). Częścią Wielkiego Czwartku jest też ciemna noc Góry Oliwnej, ku której Jezus wychodzi ze swymi uczniami.

Wołanie o wiarę

11 lut 2013
Benedykt XVI

(...) Czym jest wiara? Czy wiara ma jeszcze sens w świecie, w którym nauka i technika otworzyły horyzonty jeszcze niedawno niemożliwe do pomyślenia? Co to znaczy wierzyć dzisiaj? To prawda, w naszych czasach konieczne jest odnowione wychowanie do wiary, obejmujące, rzecz jasna, pewną znajomość jej prawd oraz wydarzeń zbawienia, która rodziłaby się z prawdziwego spotkania z Bogiem w Jezusie Chrystusie, z umiłowania Go, z obdarzenia Go zaufaniem, aby całe życie było w nią zaangażowane.

Papieskie orędzie Benedykta XVI na Wielki Post 2013

11 lut 2013
Benedykt XVI

Drodzy Bracia i Siostry!
Obchody Wielkiego Postu w kontekście Roku Wiary stanowią dla nas cenną sposobność do medytowania nad relacją między wiarą a miłością – między wiarą w Boga, w Boga Jezusa Chrystusa, i miłością, która jest owocem działania Ducha Świętego i prowadzi nas drogą poświęcenia się Bogu i innym ludziom.

Credo

04 sty 2013
Benedykt XVI

(…) Przez katechezy obecnego Roku Wiary pragniemy przejść drogę, aby umocnić i odnaleźć na nowo radość wiary, rozumiejąc, że nie jest ona czymś obcym, oderwanym od konkretnego życia, lecz jest jego istotą.

Strony