Zapach miłości Boga - 19 V 2013

17 Maj 2013
ks. Stanisław Biel SJ
 

Zesłanie Ducha Świętego
Ewangelia: J 20, 19-23

Po zmartwychwstaniu Jezus napełnił uczniów swoim Duchem. Jan Ewangelista określa Ducha Świętego słowem paraklet. Ten grecki wyraz ma bardzo wiele znaczeń. Można go tłumaczyć jako: adwokat, wspomożyciel, obrońca, pośrednik, doradca, pocieszyciel. Każde z tych określeń zawiera pewien atrybut, cechę działania Ducha Świętego.

Duch Święty jest adwokatem i obrońcą. On broni przed fałszem i wszystkimi niewłaściwymi kierunkami, jakie proponuje współczesny świat. Duch Święty jest wspomożycielem, doradcą. Poprzez Niego Jezus jest obecny w swoich uczniach, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, w zderzeniu z rzeczywistością świata, życia. Duch Święty jest pocieszycielem i ożywicielem. On ożywia wszystko co chore, obumarłe. Wnosi w życie nową nadzieję. Duch Święty jest Duchem Prawdy. On przyszedł, jak mówi Jezus, aby przekonać świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie (J 16, 8).

Kiedy Jezus wlewa w nas Ducha Świętego, możemy mówić, działać, kochać jak On. Perski mistyk Czalad Ed-din Ar-rumi nazywa oddech, ducha – zapachem miłości Boga. Tchnienie Jezusa jest tworzeniem nowej rzeczywistości – miłości. Wyraża się ona przede wszystkim w przebaczeniu: Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Nie chodzi tu jedynie o sakrament pojednania, ale również o przebaczenie, którym obdarowujemy się nawzajem. Zdolność przebaczenia człowiekowi, który rani, jest zewnętrznym znakiem działania Ducha Świętego. Grzech i brak przebaczenia izoluje i rozbija wewnętrznie, stwarza podziały. Przebaczająca miłość, dar Ducha Świętego, wprowadza pokój, harmonię i włącza we wspólnotę, tworzy jedność.

Do kogo chciałbym dziś wyciągnąć rękę w geście pojednania? Czyje grzechy jeszcze zatrzymałem brakiem przebaczenia? O jakie dary powinienem szczególnie gorąco prosić dziś Ducha Świętego?

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
Edyta Stein
ks. Jerzy Sermak SJ
ks. Jan Ożóg SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Robert Więcek SJ

Warto odwiedzić