Chwalebne tajemnice Różańca świętego

27 kwi 2019
ks. Stanisław Groń SJ
 

Powstanie z martwych Zbawiciela

Jezusowa historia nie kończy się śmiercią i złożeniem Go do grobu, lecz chwalebnym zmartwychwstaniem i powrotem do nieba. Zmartwychwstanie to największy znak mocy Boga Ojca i zapowiedź, że nie pozostawi On swych stworzeń w prochu poniżenia, lecz wskrzesi je ku chwale. Złożony do grobu zmarły i zastygły w bezruchu Chrystus w jednej chwili podniósł się ze śmierci, odrzucił płótna, w które Go zawinięto, i wyszedł z grobu zamkniętego ciężkim kamieniem i pilnowanego przez rzymskich legionistów. Coś tak niezwykłego uczynił Bóg! W tym wydarzeniu znajduje się cała nasza chrześcijańska wiara, nadzieja i radość. Kościół jest wspólnotą tych, którzy wierzą w Zmartwychwstałego Pana i przekazują tę prawdę i radość innym, świętując razem to niezwykłe wydarzenie.

Modlitwa

Wszechmogący Boże, daj nam zrozumieć, że jedynie Ty jesteś tym, kogo nie powinno nam nigdy brakować w życiu. Pragniemy naszą wiarą dzielić się z innymi i nieść im posłanie Zmartwychwstałego. Prosimy Cię, Panie Jezu, zostań z nami, my pragniemy Twoich wyjaśnień, Twego towarzystwa i obecności, która rozjaśnia nasze wątpliwości. Naucz nas otwierać nasze serca na Twoje słowa i rozpoznawać Cię przy łamaniu chleba. Amen.

Wstąpienie Pana Jezusa do nieba

Po zmartwychwstaniu Pan Jezus nie był stale ze swymi uczniami, ale od czasu do czasu zjawiał się wśród nich. W ten sposób przyzwyczajał ich do chwili, kiedy miał nie być pośród nich widzialnie obecny. Domyślamy się, jak źle mogli czuć się Apostołowie, kiedy pomyśleli, że zostaną sami, że nie zobaczą Go więcej i nie usłyszą. A jednak po wniebowstąpieniu Pana, który ich pobłogosławił, tylko chwilę patrzyli w niebo, bo obłok zasłonił im Jezusa. Nie płakali, ale byli pełni wielkiej radości. Zdumiewa nas to, że wrócili z pożegnania z Jezusem w bardzo dobrym nastroju. Stało się tak dlatego, że oni dogłębnie zrozumieli to wydarzenie i szczerze uwierzyli, że On jest z nimi, przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

Modlitwa

Panie Boże Wszechmogący, wierzymy, że Twój Syn wszedł do chwały nieba, ale równocześnie jest z nami. Wierzymy, Jezu, że jesteś Emmanuelem, Bogiem z nami. Dzisiaj myślimy o niebie, gdzie nie będzie niczego, co tak bardzo tutaj nas trapi. Spraw, abyśmy mieli w sobie tęsknotę za niebem i szacunek dla ziemi. Amen.

Uroczyste zesłanie Ducha Świętego

Bóg jest odwiecznym Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Trzecia Osoba Boska istniała zawsze.

Szczepan powołał się na tę prawdę i przed Sanhedrynem oskarżył Żydów, że w ciągu całej swej historii przeciwstawiali się Duchowi Świętemu. Jego zesłanie było najważniejszym dniem dla wspólnoty powstającego Kościoła. W Zielone Święta wydarzyło się coś wyjątkowego. Od tamtej chwili Duch Święty udziela Kościołowi rad w ważnych sprawach, powierza mu zadania ewangelizacji, prowadzi apostołów i misjonarzy, wybiera i ustanawia odpowiednich pasterzy oraz uświęca lud Boży. Dodaje też odwagi, mądrości i mocy w przezwyciężaniu przeciwności. Od tamtej chwili Kościół odważnie wypełnia swą misję ewangelizacyjną.

Modlitwa

Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, niech Duch Święty udoskonala w nas rozpoczęte dzieło zbawcze, a nasza modlitwa niech będzie wytrwała. Wzmocnij w nas umiłowanie prawdy i gotowość do służenia bliźnim. Duchu Święty, oświecaj każdego z nas, abyśmy wzrastali w wolności dzieci Bożych, umocnieni Twoimi łaskami i charyzmatami. Wlewaj w nasze serca miłość i daj nam mądrość, abyśmy wiedzieli, jak wzniosłe są tajemnice Boże. Udzielaj nam daru rozumu, abyśmy owocnie wnikali w prawdy wiary. Niech na naszej drodze do zbawienia towarzyszy nam dar rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Amen.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Niepokalana Boża Rodzicielka, zawsze Dziewica, Maryja, po zakończeniu życia ziemskiego została z duszą i z ciałem wzięta do niebieskiej chwały. Jest już zjednoczona z Chrystusem. Śmierć i grób Jej nie zatrzymały. Maryja, będąc Matką Jezusa – Pana życia, który wcielił się w Jej dziewicze łono, przeszła do życia – do Boga, aby w wieczności mieć udział w chwale swego Syna. To, co dokonało się w Niej, Bóg przewidział dla każdego z nas. Na końcu czasów, po zmartwychwstaniu i Sądzie Ostatecznym również i my staniemy żywi, z duszą i z ciałem przed obliczem Boga. Wniebowzięcie Maryi jest konsekwencją Jej przywileju Niepokalanego Poczęcia oraz roli, jaką wypełniła w zbawczym dziele Chrystusa.

Modlitwa

Wszechmogący Boże, prosimy Cię, niech Maryja uczy nas poddawać się Twojej woli i otwiera nasze serca na Twe słowa. Pragniemy już teraz kochać Cię tak jak Ona i w Tobie pokładać ufność, abyśmy w godzinę naszej śmierci doznali spełnienia Twoich obietnic. Panie Boże, pokornie Cię prosimy, przyjmij naszą miłość i wszystkie nasze modlitwy. Amen.

Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Udział Maryi był wyjątkowy w dziele odkupienia człowieka. Wzięta do nieba uczestniczy we władzy Syna i przyczynia się do wzrostu łaski i Królestwa Bożego w świecie. Służebnica Pańska została ukoronowana w niebie na Królową Nieba, ale także na Królową Ziemi, aby móc doskonalej służyć sprawie zbawienia człowieka. Ona przez wiarę najlepiej przyjęła Królestwo Boże w osobie Syna. Będąc pełna łaski, radykalnie przeciwstawiła się grzechowi i złu, a także dała przykład wytrwałej służby drugiemu człowiekowi. Nic więc dziwnego, że na Jej skronie Bóg włożył koronę. Ten królewski symbol wyraża też Jej służbę i troskę o poddanych Jej ludzi oraz wstawiennictwo za nimi u Syna. Królowanie Maryi jest powszechne i rozciąga się wszędzie tam, gdzie rozciąga się królowanie Jej Syna.

Modlitwa

Wszechmogący Boże, wzmocnij naszą wiarę w macierzyńską rolę Maryi względem nas i całego Kościoła świętego. Od dawna nazywamy Ją Orędowniczką, Wspomożycielką i Pośredniczką i nadal pragniemy tak do Niej się zwracać. Wiemy, że Królowa Nieba i Ziemi wstawia się za wszystkimi potrzebującymi Bożej łaski. Dobry Ojcze, przyjmij nasze podziękowanie za to, że Maryja jest naszą Matką i Królową naszego Narodu. Amen.

 

Przeczytaj także

Warto odwiedzić