Słowo Życia - styczeń 2009

01 sty 2009
ks. Tadeusz Loska SJ
 

1 stycznia 2009 - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
Rozpromienione oblicze Pana

I czytanie (Lb 6, 22-27): Jest to formuła uroczystego błogosławieństwa synów Izraela. Ludzkie błogosławieństwo to tylko wzywanie Bożej pomocy, wyrażone słowem życzenie, prośba. U zarania stworzenia Bóg błogosławił ludziom i zwierzętom. Jego błogosławieństwo to nie tylko słowa; daje ono życie, płodność ziemi, harmonię w przyrodzie i pokój między ludźmi. Bóg rozpromieni swe oblicze nad tobą, czyli otacza cię życzliwą opieką, tworzysz z Nim trwałą wspólnotę - w życiu doczesnym i wiecznym. Jezus Chrystus, którego Bóg obiecał i dał światu, jest równocześnie Słowem i Darem! A błogosławieństwa i dobra, które przyniósł, są przeznaczone nie tylko dla synów Izraela, ale i dla narodów, rozsianych po wszystkich krańcach ziemi. Rozpromienione oblicze Pana, łaska, pokój - to dary, które Bóg ofiarowuje nam w Synu zrodzonym z Niewiasty.

Ewangelia (Łk 2, 16-21): Prawdę o narodzinach Jezusa objawiają Aniołowie pasterzom. Gdy przybyli do Betlejem, znaleźli Maryję, Józefa i Dziecię w żłobie. Jakiż kontrast między tym, kim jest to Dziecię (Zbawiciel, Mesjasz i Pan), a tym, co zobaczyli pasterze! A jednak uwierzyli. Opowiedzieli o tym, co im zostało objawione. Stają się pierwszymi świadkami Jezusa. Ten, który jest Słowem i Darem, jest prawdziwym człowiekiem: zrodzony z niewiasty i pod Prawem - i podporządkowuje się temu Prawu. Wypełniając Prawo Mojżeszowe, Jezus położył mu kres, aby ogłosić Nowe Prawo - przykazanie miłości. Nadano Mu imię Jezus,które oznacza: "Bóg jest zbawieniem". On bowiem zbawi swój lud z ich grzechów.
Czym jest zbawienie, wyjaśnia św. Paweł w II czytaniu.

II czytanie (Ga 4, 4-7): Jezus Chrystus uwolnił nas spod niewoli Prawa, grzechu i śmierci, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Stajemy się Jego dziećmi, dzięki temu, że Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego. Ten Duch modli się w nas: Abba, Ojcze. Tak dzieci zwracały się do ojca: "Tatusiu". Żaden Żyd nie odważyłby się zwrócić tak do Boga. Jeżeli synami, to i dziedzicami z woli Bożej. Wszystko to jest darem i łaską, a więc wcale nam się nie należy.

Opowiadanie pasterzy budzi zdziwienie. A to nie jest jeszcze wiara - to jej przedsionek.
Wiara jest wtedy, gdy słuchamy i przyjmujemy słowa sercem szlachetnym i dobrym i wydajemy owoc przez swą wytrwałość (Łk 8, 15) - tak jak Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.

 

4 stycznia 2009 - II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
Światłość prawdziwa

I czytanie (Syr 24, 1-2. 8-12): Bóg wyprowadził lud izraelski z Egiptu i dał mu Prawo: na Górze Synaj - Dekalog, a później Pięcioksiąg Mojżeszowy. W Prawie Bożym objawia się mądrość Boga. Co więcej, ta mądrość w Jakubie rozbiła namiot, zapuściła korzenie w sławnym narodzie. Naród ten odkrywał w Piśmie Świętym i w wydarzeniach zbawczych: mądrość, ducha i słowo Boże. To one przebywały pośród swego ludu i prowadziły go na drogach życia.

Ewangelia (J 1, 1-18): Duch, słowo i mądrość - to nie tylko przymioty Boga lub przejawy Jego działania. Mądrość i Słowo to Druga Osoba Boska - Odwieczny Syn Boży, a Duch to Trzecia Osoba Boska - Duch Święty. Odwieczne Słowo Boże staje się człowiekiem. O tajemnicy Wcielenia odwiecznego Słowa, które przyszło na świat jako do swojej własności, dowiadujemy się z Ewangelii. W głębokim milczeniu Bóg wypowiada - rodząc - Słowo, swego odwiecznego Syna. Wypowiada Je w wieczności i w doczesności - poprzez Wcielenie. Słowo Wcielone jest światłością, która oświeca każdego człowieka. To oznacza: tajemnica Wcielenia dotyczy każdego człowieka. Wszystkim bowiem, którzy Je przyjmują, daje moc, aby się stali dziećmi Bożymi i z Boga się narodzili. W ten sposób przez wiarę i miłość Wcielone Słowo Boże rodzi się w każdym człowieku, dzięki czemu staje się on dzieckiem Bożym, z Boga narodzonym.

II czytanie (Ef 1, 3-6. 15-18): Tę prawdę rozwija św. Paweł, modląc się o to, abyśmy zrozumieli naszą godnośćprzybranych synów i błogosławieństwo duchowe, którym zostaliśmy napełnieni; abyśmy poznali bogactwo chwały, której oczekujemy; aby duch mądrości i objawienia oraz światłe oczy serca, czyli wiara i miłość, zamieszkały w każdym, kto wierzy w Jezusa. Albowiem tylko przez wiarę i miłość można poznawać Jego samego, odkrywać stwórczą moc Ducha Bożego - działającego we wszechświecie i w historii narodu izraelskiego, Kościoła i ludzkości. Mieć udział w tajemnicy Wcielenia, stać się dzieckiem Bożym i z Boga się narodzić można tylko we wspólnocie, tzn. w łączności z żywym Kościołem, zgodnie z jego wiarą i nauczaniem.

Minęło Boże Narodzenie, minął Sylwester i Nowy Rok, do których tak się przygotowywaliśmy. Co pozostało? Wspomnienia, zmęczenie, rozczarowania? Ewangelia wskazuje na najgłębszy sens corocznych Świąt Bożego Narodzenia: pośród nas jest Wcielone Słowo Boże - Światłość Prawdziwa.

 

6 stycznia 2009 - OBJAWIENIE PAŃSKIE
"W Jezusie Chrystusie objawiłeś wszystkim narodom tajemnicę naszego zbawienia
"

I czytanie (Iz 60, 1-6): I czytanie i Psalm zawierają zapowiedź i wizję nowej Jerozolimy. Gdy ciemność okrywa ziemię, gęsty mrok spowija ludy, nad Jerozolimą rozbłyska światło i chwała Pana. Do tego światła pójdą narody, wszyscy królowie oddadzą Mu pokłon, przybędą z dalekich krain i wysp. Narody pogańskie, które kiedyś podbijały Jerozolimę i uprowadzały mieszkańców do niewoli, teraz zdążają do ciebie (Jerozolimo), do blasku twojego wschodu. Nie tylko ofiarowują drogocenne dary i klejnoty Bogu, który swój lud wybawił i okrył sławą, ale zwracają resztę twoich synów, żyjących na wygnaniu - na rękach niesione są twoje córki.

Ewangelia (Mt 2, 1-12): Ewangelia mówi o spełnieniu się tej wizji. Magowie podążający do Jerozolimy, a potem do Betlejem, to pierwsi przedstawiciele narodów i ludów pogańskich, którym objawił się Chrystus jako Światłość świataHerod przeraził się, a z nim cała Jerozolima, natomiast Mędrcy bardzo się uradowali, upadli na twarz i oddali Mu pokłon. Uczeni jerozolimscy znali przepowiednię proroka Micheasza o miejscu i czasie narodzenia się Mesjasza, a przecież nie przyszli do stajenki, by uczcić nowo narodzonego Króla. Nie przyświecała im bowiem gwiazda wiary. Odtąd o przynależności do Nowego Ludu Bożego - Kościoła rozstrzyga nie pochodzenie czy obrzezanie, ale wiara w Jezusa Chrystusa.

II czytanie (Ef 3, 2-3. 5-6): Prawda o tym, że Jezus Chrystus jest Światłością wszystkich narodów, że także poganie są powołani do zbawienia - w Starym Testamencie była niedostrzegana, chociaż prorocy o niej mówili. Przybycie do Jerozolimy magów to początek prawdziwej rewolucji, która dokonała się przez Ewangelię. Nawet dla św. Pawła wielkim odkryciem było to, że poganie są już współdziedzicami i współczłonkami Ciała, tzn. Kościoła. Paweł dziwi się i temu, że właśnie on został powołany, by zanieść poganom tę radosną nowinę.

Odtąd o przynależności do Nowego Ludu Bożego - Kościoła rozstrzyga nie pochodzenie czy obrzezanie, ale wiara w Jezusa Chrystusa.

 

11 stycznia 2009 - CHRZEST PAŃSKI
Namaszczony Duchem Świętym i mocą

Ewangelia (Mk 1, 6-11): Bóg otwiera niebo i przerywa milczenie. Grzech pierworodny zamknął niebo. Ludzie pozbawieni Ducha Bożego nie słyszeli rozlegającego się z nieba głosu. Dlatego Izajasz wołał: Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. Teraz wysłuchana została ta modlitwa: Jezus ujrzał rozwierające się niebo i Ducha zstępującego, a z nieba odezwał się głos Boga. Oto trzy znaki czasów ostatecznych, mesjańskich: otwarte niebo, wylanie Ducha Świętego i przerwanie milczenia przez Boga. W tym momencie Bóg w sposób oficjalny nawiązuje z człowiekiem więzy, zerwane w raju.

I czytanie (Iz 42, 1-4. 6-7): To, o czym mówi Ewangelia, było zapowiedziane w czterech pieśniach Sługi Jahwe. Pierwsze czytanie jest fragmentem pierwszej pieśni, zapowiadającej powołanie Sługi: tajemniczej postaci proroka i króla, który ogłosi wszystkim narodom, że Bóg jest wierny swym obietnicom i skory do przebaczenia. Aby sprostać temu zadaniu, Sługa otrzymuje Ducha Bożego: Duch mój na Nim spoczął. On przyniesie narodom Prawo. Bóg uroczyście oświadcza: Powołałem Cię [...] ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności.

II czytanie (Dz 10, 34-38): Do wydarzeń opisanych w Ewangelii nawiązuje św. Piotr w przemówieniu wygłoszonym w domu Korneliusza. Jezusa Chrystusa - który jest Panem wszystkich - Bóg namaścił Duchem Świętym i mocąPrzeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim. Jest On Synem Bożym i Mesjaszem. Orędzie św. Piotra zawiera najważniejsze prawdy, aktualne do dziś i na wieki.

Jezus przyjmując chrzest, stał się pokornym Sługą i Barankiem. To pierwsza stacja Jego drogi krzyżowej. Obarczonego grzechami ludzi, poprowadzi Go Duch Święty na pustynię, do Galilei, do Jerozolimy i na Golgotę. Żar Ducha Świętego spali tę Ofiarę, wydaną na zgładzenie grzechów świata. W czasie chrztu Jezusa nastąpiła epifania - objawienie się Trójcy Świętej. Również dzisiaj otwierają się niebiosa, słychać głos Ojca i zstępuje Duch Święty - w czasie Eucharystii.

 

18 stycznia 2009 - II NIEDZIELA ZWYKŁA
Prorok - człowiek wezwany po imieniu

I czytanie (1 Sm 3, 3-10. 19): Młody Samuel słyszy tajemnicze wołanie: Samuelu! Nie wie, kto go woła. Pouczony przez Helego, przez całe życie nie będzie czynił nic innego, jak tylko wsłuchiwał się w słowo Boga. Nie pozwolił żadnemu słowu upaść na ziemię. Każde było usłyszane, wypełnione i przekazane. Cała wielkość, godność i posłannictwo proroka polega na wsłuchiwaniu się w głos Boga - mów Panie, bo sługa Twój słucha. Młodziutki Samuel staje się prorokiem, chociaż jeszcze sobie tego nie uświadamia.

Ewangelia (J 1, 35-42): Proroków Nowego Testamentu - Apostołów powołuje Jezus, również po imieniu: Andrzeja, Szymona, któremu nadaje imię Piotr, a potem innych. Oni nie tylko słyszeli Jego głos, ale widzieli Jego twarz. Jezus sam wybiera i powołuje swych uczniów. Obecnie Jego tajemniczy głos rozlega się w głębi duszy tych, których On wybrał, by wstąpili na drogę kapłaństwa czy życia konsekrowanego i już na zawsze pozostali u Niego. Ich posłannictwem jest nie tylko wsłuchiwanie się w głos, słowo Boga, ale i przygotowywanie Chrystusowi drogi do innych oraz wskazywanie innym drogi do Chrystusa - tak jak to robił Jan Chrzciciel.

II czytanie (1 Kor 6, 13-15. 17-20): Człowiek staje się wtedy, gdy Bóg go zawoła - po imieniu - rodzi się z nicości do życia! Jego wielkość, godność i posłannictwo polega nie tylko na tym, by słyszeć głos Boga i Go słuchać. Na mocy śmierci i zmartwychwstania Jezusa stajemy się - przyjmując sakrament chrztu - Jegoczłonkami, łączymy się z Panem, jesteśmy z Nim jednym ciałem, ciało nasze staje się przybytkiem Ducha Świętego. I dlatego nasze ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana. Oddać się w niewolę pożądliwości - to zbezcześcić Chrystusa.

Gdy godzimy się na obecność Chrystusa w sobie, prowadzimy życie godne chrześcijanina. Jeżeli naszym ciałem ani nie gardzimy, ani go nie ubóstwiamy, ani też nie ulegamy jego instynktom - chwalimy Boga w naszym ciele.

 

25 stycznia 2009 - III NIEDIELA ZWYKŁA
"Nawracajcie się!"

I czytanie (Jon 3, 1-5. 10): Prorok zjawia się w Niniwie - wielkim mieście i w imieniu Boga ogłasza: Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona! Mieszkańcy mogli pomyśleć tak: "Nie mamy nic do stracenia; wykorzystajmy ostatnie dni i bawmy się, używajmy życia". Oni jednak zrozumieli, że mogą uniknąć zagłady - nawracając się. Odwrócili się zatem od swojego złego postępowania i zaczęli intensywnie pokutować. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej. Cała Księga Jonasza, dramatyczne dzieje proroka i nawrócenie Niniwy to udramatyzowane orędzie o Bożym miłosierdziu.

Ewangelia (Mk 1, 14-20): To orędzie głosił Chrystu, gdy po uwięzieniu Jana przyszedł do Galilei. Jezus nie zapowiada zagłady, nie grozi katastrofą, ale głosi Ewangelię Bożą: czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! Ewangelię Bożą najpierw głosił sam Chrystus, potem głosili i głoszą ją powołani przez Niego: Szymon, Andrzej, Jakub i Jan..., Jan Paweł II, Benedykt XVI i wielu innych, którzy usłyszeli wezwanie: Pójdź za Mną. I będzie ona głoszona aż do końca świata.

II czytanie (1 Kor 7, 29-31): Koniec jest bliski. Bo czas - który nas dzieli od końca świata - jest krótki, mówi św. Paweł. Mamy mało czasu! Dlatego musimy się skupić na tym, co jest najważniejsze: Chrystus pośród nas i Jego Ewangelia. Wszystko inne jest względne: małżeństwo czy bezżenność, smutek czy radość, bogactwo czy ubóstwo. Wszystko to się skończy, przemija bowiem postać tego świata. Nasze życie jest rozpięte między pierwszym przyjściem Chrystusa a drugim Jego przyjściem - w chwale. Gdy przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą - czas się wypełnił. Teraz oczekujemy tylko na królestwo Boże - a jest ono bliskie.

Żyjemy w czasach ostatecznych! Chrystus niebawem powróci. Dlatego musimy ciągle na nowo się nawracać i wierzyć w Ewangelię

 

Przeczytaj także

ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ

Warto odwiedzić