Wyjaśnienie papieskich intencji AM - czerwiec 2008

01 cze 2008
ks. Ryszard Machnik SJ
 

Ogólna na czerwiec:

Aby każdy chrześcijanin starał się o nawiązanie z Chrystusem głębokiej, osobistej więzi, i dzielił się miłością z wszystkimi ludźmi.

Jezus powiedział: Ja i Ojciec jedno jesteśmy i dodał: Nazwałem was przyjaciółmi (J 15, 15). Nieogarniony Bóg, Stwórca i Zbawiciel, Król i Sędzia sumień, chce być postrzegany jako Przyjaciel człowieka. A przyjaciel niczego nie wymusza. Puka do drzwi i czekaj na zaproszenie, by mógł wejść. O przyjaźń trzeba jednak dbać ("Co z oczu to i z serca"). Trzeba garnąć się do Serca Boga-Człowieka. Taki jest sens modlitwy i trudu rozpoznawania Pana w osobach, z którymi łączy nas przyjaźń lub którzy oczekują od nas pomocy. Nie wystarczy mieć wiedzę o miłości. Trzeba jej doświadczać, osobiście. Oba te poziomy są niezbędne. Znajomość Boga dostępna jest tylko temu, kto pokornie i z hojnością otwiera się na przyjaźń z Nim. Ten, który rozlewa w ludzkich sercach miłość przez Ducha Świętego (por. Rz 5, 5), nieustannie zaprasza nas do przyjęcia Jego miłości, chce nawiązać z nami relację. A nawiąże się ona wtedy, gdy przyjmiemy Jego ofertę, gdy na nią odpowiemy.

Odpowiedź na miłość, objawioną w przebitym Sercu ukrzyżowanego Boga-Człowieka, przejawia się w Kościele w kulcie Serca Jezusa. Wpatrując się w przebite Serce Tego, który wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby (Mt 8, 17), głębiej wnikniemy w zamysły Boga, mocniej zawierzymy Jego miłosierdziu, ofiarniej włączymy się w dzieło zbawcze, skuteczniej uchronimy się przed egoizmem, będziemy bardziej wyczuleni na cierpienia i potrzeby bliźnich, aby nieść im pomoc. Fundamentem naszej czynnej i ofiarnej miłości stanie się uwielbianie Miłości objawionej w tajemnicy Krzyża i uobecnianej w Eucharystii. Czciciel Serca Jezusa tylko wtedy jest wiarygodnym świadkiem miłości, gdy stanie się narzędziem w ręku Jezusa.

 

Misyjna na czerwiec:

Aby Kongres Eucharystyczny w Québecu (Kanada) pomógł nam lepiej zrozumieć, że Eucharystia jest sercem Kościoła i źródłem ewangelizacji.

Z uwagi na tegoroczny Kongres Eucharystyczny, w tym miesiącu w sposób szczególny kierujemy swe serca i uwagę zarówno ku Sercu Jezusa, jak i ku tajemnicy Eucharystii. Kongresy Eucharystyczne odbywają się regularnie i za każdym razem w innej części świata. Pomyślane jako "chóralna odpowiedź Ludu Bożego na miłość Pana okazaną w tajemnicy Eucharystii", mają stać się dla wierzących pomocą do odważnego świadczenia o miłości Chrystusa we wszystkich kręgach ludzkiej społeczności. Każdy z Kongresów ma ściśle określony temat, tak by inicjować odnowę duchową i przyczyniać się do lepszego rozumienia Eucharystii - drogocennego skarbu, jaki zostawił nam Zbawiciel. Obowiązkiem ludzi wierzących i celem istnienia Kościoła, powołanego dla uświęcenia świata, jest przybliżanie innym ludziom Osoby Jezusa Chrystusa, wciąż obecnego i działającego w Eucharystii.

Hasło tegorocznego (już 49.) Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który ma miejsce w Québec, brzmi: Eucharystia - Darem Boga za życie świata. W przemówieniu skierowanym do Papieskiego Komitetu Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych, z dnia 9 listopada 2006, Benedykt XVI przypomniał, że nie tylko uczestnicy Kongresu, ale wszyscy wierni są zaproszeni do czerpania z łask, jakie Pan daje za pośrednictwem osób wydelegowanych na Kongres.

Ojciec Święty dziękował Bogu, duszpasterzom i wiernym za pielęgnowanie kultu Eucharystii. Wspomniał też o błogosławionych skutkach coraz powszechniejszej praktyki nocnej adoracji Jezusa Eucharystycznego. Każdy powinien odkrywać wartość Eucharystii i potrzebę adorowania Jezusa Eucharystycznego. W Nim jest źródło mocy, nieodzownej do działalności misyjnej, i źródło nadziei - tak bardzo potrzebnej całej ludzkości.

 

Warto odwiedzić