Słowo Życia - maj 2010

01 Maj 2010
ks. Tadeusz Loska SJ
 

2 maja 2010 - V NIEDZIELA WIELKANOCNA 
"Oto czynię wszystko nowe"

I czytanie (Dz 14,21-27): W czasie drugiej podróży misyjnej św. Paweł i Barnaba odwiedzają wcześniej założone gminy chrześcijańskie. Zachęcają wiernych do wytrwania w wierze mimo wielu ucisków. Ustanawiają starszych (prezbiterów), tworząc podwaliny organizacyjne (hierarchię), dzięki czemu mogły istnieć samodzielnie i stawić czoło niebezpieczeństwom.

II czytanie (Ap 21,1-5a): Chrześcijanie mają zachować wiarę, nadzieję i miłość. To dzięki nim Kościół rozwija się i rośnie wśród wrogich Chrystusowi państw i narodów. Ich symbolem był wielki Babilon - którego ucieleśnieniem w tamtych czasach było imperium rzymskiePo wizjach zapowiadających jego zagładę św. Jan w proroczej wizji ogląda niebo nowe i ziemię nową. Milknie zgiełk i wrzawa świata odwróconego od Boga (18,22-24). Wszystko, co doczesne, przestaje istnieć. Pozostaje tylko Bóg, który oświadcza: Oto czynię wszystko nowe! Nowe stworzenie, nowe Jeruzalem, niezliczona rzesza zbawionych jest jak oblubienica, która w blasku światła i wśród radości wychodzi na spotkanie Boga, swego Pana i Oblubieńca. Doniosły głos od tronu Boga oznajmia: Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie "Bogiem z nimi". I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie (…) bo pierwsze rzeczy przeminęły. 

Ewangelia (J 13,31-33a. 34-35): Wizja nieba nowego i ziemi nowej - Jeruzalem Nowego może się nam wydawać daleka i nierealna. Ale przecież to nowe stworzenie jest już obecne w Jezusie Chrystusie Zmartwychwstałym - który jest, żyje i działa w Kościele, a w nim już obowiązuje nowe prawo. Jest nim jedno jedyne przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. Dał nam je Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy. Tak oto Jezus położył podwaliny pod nowe stworzenie, fundament pod niebo nowe i ziemię nową.

Upłynęło dwa tysiące lat, a my wciąż pytamy: Czy w życiu chrześcijan można wyczuć coś z mocy zmartwychwstania, dostrzec ślady nowego stworzenia? Czy przynajmniej świat chrześcijański stał się bardziej ludzki? Czy ludzie stali się lepsi? Czy opłacił się ów wielki wysiłek Boga: Wcielenie, Krzyż, Zmartwychwstanie? Nowe stworzenie zostało nam zadane. Jako uczennice i uczniowie Jezusa, mamy czynić to, co On uczynił: miłować miłością, która swe źródło ma w Bogu. Gdyby nam się to udało, świat już by się zmienił - a nowe stworzenie byłoby już widoczne. Jeżeli tak jeszcze nie jest, to także z powodu naszej winy. Jednak niebo nowe i ziemia nowa już są widoczne w rzeszy ludzi świętych.

 

9 maja 2010 - VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 
Odchodzę i przyjdę do was

Ewangelia (J 14,23-29): Jezus odchodząc, zostawił nam ogromne dziedzictwo: swoje słowa, naukę, przykazania, sakramenty, Kościół. Sami z siebie nie jesteśmy zdolni zrozumieć głębi wydarzeń, czynów i słów Jezusa. Trudno jest o własnych siłach zachować Jego naukę. Dlatego Jezus obiecuje nam Ducha Świętego. On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. I dodaje: kto Mnie miłuje i zachowuje Moją naukę, Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać. Toteż niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was.Oto niezgłębiona tajemnica: tych, którzy miłują Jezusa i zachowują Jego naukę, Bóg przyjmuje na zawsze do wspólnoty życia ze sobą.

I czytanie (Dz 15,1-2. 22-29): Konkretny przykład, jak pierwotny Kościół był świadomy, że nim kieruje Duch Święty, mamy w tym czytaniu. Wraz ze wzrostem nawracanych pogan mnożyły się problemy dotyczące zachowania przepisów Starego Testamentu. Dekret Soboru Jerozolimskiego orzekł: Postanowiliśmy, Duch Święty i my nie nakazywać obrzezania, ale polecono: powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi (...) i od nierządu. W ten sposób pozostawiono nietknięte podstawowe prawdy chrześcijańskie: zbawia wiara i łaska Chrystusa, a nie obrzezanie czy inne przepisy Prawa. 

II czytanie (Ap 21,10-14. 22-23): Tak oto na naszych oczach powstają zręby nowego świata, który w proroczej wizji ogląda św. Jan: Miasto Święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga i mające chwałę Boga.Jerozolima jest ukazana w rozmiarach kosmicznych i w blasku ponadziemskim. Nie posiada żadnej świątyni, ponieważ całe miasto wypełnione jest obecnością świętego Boga i Baranka. Wizja ta dotyczy wprawdzie przyszłości, ale właśnie ona wyjaśnia, ukierunkowuje i osądza teraźniejszość Kościoła Chrystusa na ziemi, zbudowanego na fundamencie Proroków i Apostołów.

Oczekujemy dnia, w którym wypełni się wizja z II czytania i słowa Jezusa z Ewangelii: przyjdę znów do was.Wprawdzie współcześni myśliciele ogłaszają koniec chrześcijaństwa i początek ery po-chrześcijańskiej tzw. New Age, ale przyszłość Kościoła opiera się na słowach Jezusa: Bramy piekielne nie przemogą go. Dzisiejsze czytania ukazują nam ideał, do którego musimy się zbliżać - szczyt, na który musimy się wspinać, by dotrzeć to rzeczywistości Boga, a z trudem ją doganiamy. Daleko nam do niej, ale nie tracimy nadziei i wciąż ku niej zdążamy.

 

16 maja 2010 - WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 
Wielki Król wstępuje do nieba

I czytanie (Dz 1,1-11): Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazywał się przez czterdzieści dni (...) dał wiele dowodów, że żyje. Zapowiedział: Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Następnie uniósł się w ich oczach w górę, obłok zabrał Go im sprzed oczu. Aniołowie zapowiadają: Jezus wzięty do nieba przyjdziejeszcze raz na ziemię. Aż do powrotu Chrystusa Kościół będzie kontynuował Jego misję. 

Ewangelia (Łk 24,46-53): U św. Łukasza wszystkie wydarzenia wielkanocne rozgrywają się w jednym dniu: spotkanie z dwoma uczniami z Emaus, ukazanie się Apostołom, ostatnie pouczenia, obietnica zesłania Ducha Świętego i wniebowstąpienie. Pożegnanie Jezusa ma charakter liturgiczny: Jezus podniósłszy ręce pobłogosławił ich (...). Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Całe życie i działalność Jezusa było liturgią. Swoją ziemską liturgię kończy On błogosławieństwem - a uczniowie kontynuują tę liturgię, głosząc w imię Jego nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Stary Testament wciąż wypełnia się przez to, że Ewangelia o zmartwychwstaniu Jezusa jest głoszona wszystkim narodom. Wniebowstąpienie Jezusa napełnia uczniów radością, bo uwielbiony Pan pozostaje z nimi na zawsze.

II czytanie (Ef 1,17-23): Powyższe prawdy pogłębia św. Paweł. Odejście Jezusa, to Jego wstąpienie na tron. Psalm nazywa Go Wielkim Królem, który obejmuje władzę nad całą ziemią. Bóg, wskrzeszając Chrystusa z grobu, ustanowił Go Głową dla Kościoła i całego wszechświata -­ wyniósł ponad wszelkie potęgi, moce i władze. A Kościół - który jest Jego Ciałem - jest nierozerwalnie związany z Jezusem i włączony w sferę życia Bożego. To miejsce, w którym Chrystus jest obecny w świecie i dla świata. A czym dla nas jest wniebowstąpienie Jezusa? Jest ono naszym dziedzictwem, przemożnym ogromem mocy Jezusa, Jego potęgi i siły, które działają w sakramentach Kościoła.

Św. Paweł podziwia wiarę i miłość Efezjan. Prosi dla nich jeszcze o charyzmaty: ducha mądrości i objawienia,głębsze poznanie Boga i Chrystusa, światłe oczy serca. Są one potrzebne i nam, aby zrozumieć prawdę o wniebowstąpieniu, aby w pełni i ze zrozumieniem uczestniczyć w Eucharystii. Chrystus uwielbiony, przebywający z Bogiem, jest z nami "po wszystkie dni". Wniebowstąpienie nie oznacza rozstania się Jezusa ze światem. Jest ono naszym zwycięstwem, wielką tajemnicą naszego zbawienia. 

 

23 maja 2010 - NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Wylanie Ducha Świętego 

Ewangelia (J 20,19-23): Pierwsze wylanie Ducha Świętego miało miejsce za zamkniętymi drzwiami z obawy przed Żydami. Chrystus zmartwychwstały przekazał swe posłannictwo apostołom: jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłamNastępnie tchnął na nich: Weźmijcie Ducha ŚwiętegoDał im władzę odpuszczania grzechów. 

I czytanie (Dz 2,1-11): Zupełnie inne jest drugie wylanie w pięćdziesiąt dni później. Towarzyszą mu niezwykłe znaki: szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru (…) języki jakby z ognia (...) wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Po czym otwierają się szeroko drzwi i przedstawiciele ze wszystkich narodów pod słońcemsłyszą, jak w ich językach apostołowie głoszą wielkie działa Boże. Był to dzień objawienia się Kościoła narodom świata.

II czytanie (1Kor 12,3b-7. 12-13): Głębię obu wydarzeń wyjaśnia nam św. Paweł: wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni (...), napojeni jednym Duchem, aby stanowić jedno ciało - Mistyczne Ciało Chrystusa, czyli Kościół. Jego duszą jest Duch Święty, który udziela różnych darów dla wspólnego dobra

Wieża Babel, to symbol rozbicia człowieka po jego grzechu i Zesłanie Ducha Świętego, to dwa słupy, kamienie milowe, pomiędzy którymi toczą się dzieje ludzkości. W czasie każdej Mszy Świętej ma miejsce wylanie Ducha Świętego, szczególnie gdy kapłan modli się: "Uświęć te dary mocą Ducha Świętego, aby stały się Ciałem i Krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa". 

 

30 maja 2010 - UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ 
Pokój z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym

I czytanie (Prz 8,22-31): Bóg żywy i prawdziwy, to nie jakaś idea czy daleki, nieokreślony byt, ale Wspólnota Osób, która objawia się, gdy powołuje do istnienia wszechświat, gdy zbawia, usprawiedliwia (I czyt.) i uświęca człowieka. To czytanie jest poetyckim utworem o roli Mądrości w dziele stworzenia. Przemawia Ona jako osoba. Towarzyszy Bogu przy stwarzaniu nieba i ziemi oraz jest obecna wśród ludzi. Mądrość, to nie przymiot Boga, ale Druga Osoba Boska - wyraźnie mówi o tym św. Paweł: Chrystus ukrzyżowany jest Mocą i Mądrością Bożą - odsłania On tajemnicę obecności Trójcy Świętej w człowieku. 

II czytanie (Rz 5,1-5): Kto zawierzył Bogu, ten dostępuje usprawiedliwienia. Bo miłość Boga rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Ona nam daje moc i wytrwałość w cierpieniach, oraz nadzieję, że kiedyś będziemy uczestnikami chwały Bożej. Dzięki niej chlubimy się z ucisków. 

Ewangelia (J 16,12-15): Jezus objawia się jako Słowo i Mądrość Boga. Mówi też o swoim Ojcu i Duchu Świętym, bez którego nie jesteśmy zdolni pojąć całej prawdy. Dlatego otrzymujemy Ducha Prawdy. On nie tylko nam przypomina, co Jezus powiedział i czego dokonał, ale oznajmia rzeczy przyszłe i doprowadza do całej prawdy - o Bogu Trój-Jedynym, o człowieku i o świecie. 

Przez zesłanie Ducha Świętego Jezus doprowadził do końca Objawienie, którego On jest Pełnią i Pośrednikiem. Swymi darami Duch Święty udoskonala naszą wiarę w Trójcę Świętą. Robiąc znak krzyża św., mówimy: "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". Co ma wspólnego krzyż z Trzema Osobami Trójcy Świętej? Jest on przecież znakiem Syna Bożego, który stał się człowiekiem i został ukrzyżowany. W Jezusie i przez Niego cała Trójca Święta zwróciła się ku nam i zaangażowała w dzieło naszego zbawienia i uświęcenia, które jest w Krzyżu Chrystusa. Jest On naszym Emmanuelem - Bogiem z nami. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu - Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

 

Przeczytaj także

ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ

Warto odwiedzić