Jan Paweł II i Kult Serca Jezusa

28 kwi 2011
ks. Tadeusz Chromik SJ
 

Beatyfikacja polskiego Papieża jest okazją, by przywołać jego wizję Apostolstwa Modlitwy w misji Kościoła.

Oddaję to pobożne Stowarzyszenie w wasze ręce jako bezcenny skarb serca Papieża i Serca Chrystusa. Poświęćcie wszystkie swe talenty i wszystkie wasze siły, by wypełnić tę misję, którą wam dzisiaj powierzam. Udzielam apostolskiego błogosławieństwa wam tutaj obecnym, waszym współpracownikom i wszystkim członkom.
przemówienie do Krajowych Sekretarzy AM,
Rzym, 13 IV 1985

Wierzący przez modlitwę i ofiarę trudów życia, składaną Sercu Jezusa, współpracują czynnie w tajemnicy odkupienia. (...). Z całą oczywistością widać, że w świecie, który ponownie staje się pogańskim, członkowie tego stowarzyszenia powinni się czuć szczególnie włączeni w dzieło nowej ewangelizacji.
List z okazji 150. rocznicy powstania AM, 1984

Liturgia Kościoła koncentruje się ze szczególną miłością na tajemnicy Serca Chrystusowego. Ona przemawiała do mnie od wieku młodzieńczego. W przebiciu Serca Człowieka ukrzyżowanego, który był i jest Synem Bożym, otwiera się tkliwość miłosierdzia naszego Boga.
audiencja, 20 VI 1979

Serce Jezusa ożywia cały Kościół i przyciąga ludzi, którzy otwarli swoje serca na “niezgłębione bogactwa" tego jedynego Serca i czerpią z Niego soki żywotne swej duchowości. O, jakże bardzo potrzebny jest w Kościele ten zastęp serc czuwających, dzięki którym Miłość Serca Bożego nie pozostanie osamotniona i nieodwzajemniona! Wśród tego zastępu na szczególne wspomnienie zasługują ci wszyscy, którzy swoje cierpienia składają jako żywą żertwę w zjednoczeniu z Sercem Chrystusa przebitym na krzyżu.
Anioł Pański, 24 VI 1979

Teraz i dzisiaj Chrystus żyje, kocha nas i ofiarowuje nam swoje Serce jako źródło naszego odkupienia. W każdym momencie jesteśmy objęci i cały świat jest ogarniony miłością tego Serca, które “tak bardzo umiłowało ludzi", a które tak mało jest kochane.
Paryż, bazylika Najświętszego Serca Jezusa, 1 VI 1980

W Sercu Chrystusa miłość Boża wychodzi naprzeciw całej ludzkości. (...) Często bowiem człowiek współczesny czuje się zagubiony, rozdarty. Serce Chrystusa jest siedzibą powszechnej komunii z Bogiem Ojcem, jest siedzibą Ducha Świętego. Aby poznać Boga, trzeba nam znać Jezusa i żyć w harmonii z Jego Sercem, jak On miłując Boga i bliźniego.
Rzym, 8 VI 1994

Myślami wracam do tej pięknej bazyliki [NSPJ w Krakowie], którą wielokrotnie nawiedzałem w czasie mojej pasterskiej posługi w Krakowie. Dziś nawiedzam ją duchowo i pragnę wraz z polskimi rodzinami, z przedstawicielami wielu parafii pod wezwaniem Serca Bożego oraz licznie zgromadzonym Ludem Bożym uwielbić tajemnicę miłości Boga objawioną światu w tym Sercu.
Serce Chrystusa przebite na krzyżu włócznią żołnierza jest nieustannie otwarte dla ludzi. (...) Z Bożego Serca, tego “źródła życia i świętości", czerpiemy nieprzerwanie siłę do budowania w nas samych i w świecie cywilizacji prawdy i miłości...
Prośmy gorąco Serce Boże, “w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności", aby było Ono natchnieniem i światłem dla ludzkości wchodzącej w trzecie tysiąclecie.
List do kard. F. Macharskiego, 20 VI 2000

Z Serca Pana Jezusa bierze się początek każdego z nas. Uczmy się od tego Serca miłości Boga i zrozumienia tajemnicy grzechu - tajemnicy nieprawości. Przybliżajmy się każdego dnia do tego źródła, z którego płyną zdroje wody żywej. Wołajmy za samarytańską kobietą: “Daj mi tej wody", bo ona daje życie wieczne. Serce Jezusa gorejące ognisko miłości. Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechu nasze - zmiłuj się nad nami!
Elbląg, 6 VI 1999

Bóg jest miłością i chrześcijaństwo jest religią miłości. (...) Tylko miłość, którą objawia Serce Chrystusa, jest zdolna przemienić serce człowieka i otworzyć je na cały świat, by uczynić go bardziej ludzkim i Bożym.
Warszawa, 11 VI 1999

Wzywam wszystkich wiernych, aby nadal gorliwie pielęgnowali kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, przystosowując go do naszych czasów, ażeby dzięki temu mogli doświadczyć niezgłębionych bogactw miłości Boga. Istotnie bowiem miłość Boża, bezcenny dar Serca Chrystusa i Jego Ducha zostaje udzielona ludziom, aby i oni z kolei stawali się świadkami miłości.
List do bpa Lyonu, 4VI 1999

Z Serca Syna Bożego, umarłego na krzyżu, wytrysnęło wiekuiste źródło życia, które daje nadzieję każdemu człowiekowi. Z Serca ukrzyżowanego Chrystusa rodzi się nowa ludzkość, odkupiona od grzechu. Człowiek roku 2000 potrzebuje Serca Chrystusa, aby poznawać Boga i samego siebie, potrzebuje budować cywilizację miłości.
Orędzie na Rok Jubileuszowy

 

Warto odwiedzić