Wyjaśnienie papieskich intencji AM - październik 2008

01 paź 2008
ks. Ryszard Machnik SJ
 

Ogólna na październik:

Aby II Synod Biskupów wspomógł duszpasterzy i teologów, katechetów i animatorów w przekazywaniu wiary w łączności z całym Kościołem.

II Zwyczajny Synod Biskupów, poświęcony słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła, odbędzie się w Rzymie w dniach 5-26 października br. W świecie współczesnym największą troską Kościoła - po dwóch tysiącach lat jego istnienia i działania - jest umacnianie wierzących w wierze i głoszenie Ewangelii nieochrzczonym. Istotnym zadaniem Kościoła jest też dążenie do przywrócenia jedności chrześcijan. Działalność misyjna (skierowana do wyznawców innych religii i do tych, którzy nie mają odniesienia do Boga) oraz głoszenie Dobrej Nowiny ochrzczonym i ekumenizm nie mogą opierać się na ludzkiej mądrości czy na wyszukanych strategiach; trzeba nieustannie odwoływać się do słowa, które Bóg powierzył Kościołowi. Wspólnota wierzących musi najpierw sama je odczytywać, interpretować i nim żyć. Tej prawidłowości nauczył się św. Paweł, którego w tym roku czcimy w sposób szczególny. Apostoł Narodów osobiście doświadczył tego, że nie ludzka mądrość czy elokwencja, lecz jedynie moc Ducha Świętego buduje Kościół i czyni owocnym głoszenie Ewangelii światu. Obrady - drugiego już - Zgromadzenia Ogólnego Biskupów będą okazją do bliższego zapoznania się z nauczaniem tego wielkiego głosiciela słowa Bożego. Śledząc jego postawę wierności Panu i zaangażowanie w głoszenie Ewangelii, możemy się uczyć, jak przyciągać ludzi do Chrystusa.

Ze zwołaniem Synodu papież wiąże nadzieję na pogłębienie dialogu we wspólnocie wiary, jaką jest Kościół - Mistyczne Ciało Jezusa. Następca Apostoła Piotra wzywa nas do modlitwy wstawienniczej, aby to zgromadzenie synodalne wydało owoce dla całego Kościoła, by wspomogło w pierwszej linii "duszpasterzy i teologów, katechetów i animatorów w przekazywaniu wiary w łączności z całym Kościołem". 

 

Misyjna na październik:

Aby chrześcijanie, zachęceni przez misyjne dzieła papieskie, bardziej zaangażowali się w powszechną misję Kościoła przez modlitwę, ofiarę i pomoc materialną.

Troska o misje jest podstawowym zadaniem wierzących w Jezusa Chrystusa. Chrzest zobowiązuje nas do włączenia się - na miarę możliwości - w ewangelizację ludzi oraz kultur, które oni tworzą. Zobowiązuje nas do przyjęcia postawy dobrego Samarytanina, który troszczy się o potrzebujących, gdyż nauczył się miłować Sercem Jezusa. Nie szuka on własnej korzyści, ale chwały Ojca w niebie i dobra bliźnich.

Z okazji Światowego Dnia Misji 2006 Ojciec Święty pisał: "Służenia Ewangelii nie można traktować jak prywatną przygodę. Ma się w nie angażować cała wspólnota wiary. Obok ludzi działających na pierwszej linii ewangelizowania powinni się pojawić ludzie każdego wieku, dzieci, młodzież i dorośli, by modlitwą, ofiarą i każdą inną formą wspierania przyczyniać się do rozszerzania królestwa Bożego na ziemi".

Organizacje misyjne opiekujące się misjonarzami działającymi w krajach o ludności niechrześcijańskiej tworzą stowarzyszenie o nazwie Papieskie Dzieła Misyjne. Otacza ono opieką modlitewną i finansową dziesiątki tysięcy misjonarzy głoszących Chrystusa poza granicami swego kraju. Do niedawna większość z nich stanowili Europejczycy. Obecnie coraz większy udział w dziele misyjnym mają Kościoły innych kontynentów. W naszej części świata zaangażowanie misyjne uległo wyraźnemu osłabieniu. Nie jest to dobry objaw. Kościół jest zdrowy tylko wtedy, gdy jest otwarty na wszystkie narody i otrzymaną łaską wiary dzieli się z innymi. Od troski o sprawy Kościoła powszechnego, w tym od wspierania jego działalności misyjnej, nie zwalnia brak środków finansowych ani zmniejszanie się liczby powołań.

 

Warto odwiedzić