Papieskie intencje misyjne na rok 2001

01 gru 2000
Redakcja
 

STYCZEŃ
Aby odpowiednie wychowanie obywatelskie i religijne prowadziło do wykorzenienia na świecie wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji.

LUTY
Aby rodzina, przyjmując Ewangelię, stawała się narzędziem ewangelizacji i w ten sposób pomagała ludzkości stawać się coraz bardziej prawdziwą rodziną narodów.

MARZEC
Aby przykład męczenników i "świadków wiary", których wspominaliśmy podczas Wielkiego Jubileuszu, przyczynił się do postępu w dialogu ekumenicznym i międzyreligijnym.

KWIECIEŃ
Aby obchody stulecia istnienia Kościoła w Ruandzie umocniły tam porozumienie między chrześcijanami i przyspieszyły proces pojednania narodowego.

MAJ
Aby wyzwania, jakie stawia współczesna kultura wielkomiejska, pobudzały wierzących do gorliwej działalności misyjnej w miastach.

CZERWIEC
Aby w Wietnamie dano katolikom szersze możliwości współdziałania w rozwoju kraju na polu kultury, oświaty i opieki społecznej.

LIPIEC
Aby nie brakło niezbędnych środków na solidną formację duszpasterską katechistów i świeckich pełniących posługę misyjną.

SIERPIEŃ
Aby głęboka ewangeliczna duchowość życia kontemplacyjnego ożywiała Kościół w Chinach także w dialogu z wielkimi tradycjami chińskimi.

WRZESIEŃ
Aby ludność Indonezji, złożona z różnorodnych społeczności etnicznych, językowych, kulturowych i religijnych, coraz usilniej starała się budować sprawiedliwą i demokratyczną przyszłość, w duchu wzajemnej zgody i szacunku.

PAŹDZIERNIK
Aby na progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa odrodził się w Kościele misyjny zapał pierwszej Pięćdziesiątnicy.

LISTOPAD
Aby dzięki czynnemu udziałowi chrześcijan środki społecznego przekazu stawały się narzędziami ewangelizacji misyjnej.

GRUDZIEŃ
Aby chrześcijański humanizm wniósł w kultury Azji światło wartości ewangelicznych.

 

Warto odwiedzić