Proces rozeznania odnowy w AM

28 cze 2012
ks. Frederic Fornos SJ
 

Drodzy Przyjaciele,
(…) Długi proces refleksji i rozeznania dla odnowienia AM w całym świecie jest nadal w toku (…). Miałem możliwość złożyć rozbudowany raport na interesujący nas temat w Międzynarodowej Radzie w Rzymie (…).

Niektóre z naszych sugestii i refleksji zostały uwzględnione w dokumencie roboczym, który jest opracowywany. To długa praca. Sam dokument był już kilka razy dyskutowany w rozmowach z Ojcem Generałem. Claudio Barriga wyśle nam niedługo dokument opiniujący. Ten dokument pozwoli nam wejść solidnie w dynamikę odnowy w Europie. Bardziej niż w którejkolwiek części świata, wejście na ścieżkę odnowy jest tu prawdziwym wyzwaniem, zwłaszcza w kontekście Nowej Ewangelizacji, do której Kościół nas wzywa. Warunkiem pracy dla nas jest, aby nadal kontynuować w nadchodzących latach przynoszenie owocu w misji, którą papież nam zlecił, tak jak to bywało dawniej (…). Sugerujemy kilka spraw:

1. Zaangażowanie się w eksperymentowanie z dokumentem opiniującym, tak jakby to było nasze laboratorium (…).

2. Pogłębienie kulturowego i kościelnego kontekstu, w którym się znajdujemy.

Na Spotkaniu Europejskim powiedzieliśmy sobie, że powinniśmy nawzajem się wspierać w refleksji i rozeznaniu obecnej sytuacji kulturowej i kościelnej i na temat sposobu, w jaki AM ma się do tego odnieść. Zapraszamy każdą grupę narodową do zwracania bacznej uwagi na pracę w analizowaniu kulturowego i kościelnego kontekstu swojego kraju i regionu. (…) Jest to kwestia ustanowienia podejścia diagnostycznego do kultury i Kościoła, aby zidentyfikować oczekiwania duchowe współczesnych mężczyzn i kobiet w każdym regionie. (…) To nie tylko daje odniesienie do dokumentu opiniującego, ale także do oczekiwań powierzonych nam przez Johna Dardisa, Prezydenta Prowincjałów Europejskich. On zaprosił AM do wzięcia pod uwagę dwóch ważnych granic:
• Ewangelizacji w czasie sekularyzacji,
• Dialogu międzyreligijnego, zwłaszcza z islamem (pamiętając, rzecz jasna, o ekumenizmie, który jest istotny w Europie).

3. W jaki sposób AM – Europa może odpowiedzieć na te wyzwania?

(…) Sekularyzacja w Europie prowadzi do wykorzenienia chrześcijaństwa, zwłaszcza katolicyzmu. Powstaje nowa kultura, która nie odnosi się do symboli chrześcijańskich. Chrześcijaństwo i katolicyzm są stale, coraz bardziej i bardziej dyskredytowane i redukowane do dogmatyzmu i moralizmu, postrzegane jako wrogie wobec prawdziwego doświadczenia duchowego. Jednak w kontekście niespotykanego wcześniej globalnego wymieszania religii i kultur, wielu poszukuje duchowych ścieżek na dzisiaj. Pluralizm religijny w naszych społeczeństwach jest faktem. Ta kulturowa i religijna globalizacja prowadzi albo do indywidualizmów, poszukiwania tożsamości; albo do relatywizmu i osobistego rekonstruowania swoich wierzeń. W jaki sposób AM może się odnaleźć w takim kontekście wielości religijnych i filozoficznych przekonań, gdzie wielu jest spragnionych życia duchowego, odrzucając instytucję kościelną; a inni w tym samym kontekście odrzucenia chcą go bronić i na nowo w swoim podejściu wyznania wiary Kościół uznać.

Na naszym spotkaniu, na którym dyskutowaliśmy nad Spotkaniem Europejskim i sposobem dążenia do procesu odnowy w Europie, powiedzieliśmy kilka rzeczy, które mogą otworzyć parę ścieżek w tym temacie. W sytuacji ekonomicznego, społecznego i politycznego kryzysu mężczyźni i kobiety (…) potrzebują nadziei. Rozczarowanie światem, przeważające przygnębienie bez mobilizujących wizji utopii dla naszych czasów – wszystko to prowadzi do poczucia bezsensu i dehumanizacji. Nasz świat potrzebuje nadziei. Źródło jest w Zmartwychwstałym Chrystusie. Z jednej strony musimy na nowo zainwestować w chrześcijańską eschatologię i w podejście, które bierze pod uwagę teologię stworzenia (fundamentalną dla wiary). Z drugiej strony, musimy dawać preferencje temu, co mobilizuje wspólnotę chrześcijańską w służbie solidarności i sprawiedliwości Królestwa. W kontekście kościelnych przebudów i tęsknoty za duchowością powinniśmy z jednej strony towarzyszyć Kościołowi w tych zmianach; z drugiej strony, w świetle całej duchowości chrześcijańskiej i odżywieni tradycją duchową Kościołów Wschodnich, musimy obudzić i towarzyszyć życiu duchowemu chrześcijan w ich parafiach. Myślimy, że AM powinno być na nowo reprezentowane jako globalna sieć modlitwy i działania, aby odpowiedzieć wyzwaniom naszego człowieczeństwa i misji Kościoła. W kontekście europejskim wydaje się, że AM powinno być służbą pokojowi i nadziei w perspektywie Asyżu, wraz z innymi chrześcijanami, innymi religiami i przekonaniami humanistycznymi. Mówiąc: „perspektywa Asyżu”, odnosimy się do modlitewnych spotkań o pokój, organizowanych tam przez Ojca Świętego, przy zaproszeniu innych światowych religii. Perspektywa ta jest modlitewna w powszechnym, ekumenicznym i międzyreligijny działaniu dla promowania pokoju (…).

4. Spotkanie Europejskie AM w Portugalii 2013 roku – od środy 18 września do niedzieli 22 września. To spotkanie europejskie w Portugalii będzie musiało dokładniej zająć się krajami, gdzie AM jest ruchem, i tym, w jaki sposób dokonać odnowienia w tym kontekście.

5. Dzielenie i wzajemna pomoc.

Powinniśmy iść w stronę, jak to było powiedziane na spotkaniu w Lourdes, dzielenia i wzajemnej pomocy. To się zacznie, jak myślimy, w świecie cyfrowym. Nie może być odnowy AM bez inwestowania w „kontynent cyfrowy”, gdzie spotykamy mężczyzn i kobiety dzisiejszych czasów. Sugerujemy stworzenie interaktywnej internetowej strony europejskiej, gdzie przyjaciele z AM mogą się zarejestrować, aby modlić się razem w intencjach Papieża, zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca. Jest ważne, żeby był symboliczny dzień, który niejako ucieleśnia naszą misję. (…) Wszystkie kraje Europy byłyby tam reprezentowane. Mogłoby to zostać zintegrowane z blogami i stronami internetowymi każdego kraju, wraz z automatycznymi uaktualnieniami. To by sprawiło, że nasza sieć modlitwy stałaby się widzialna. (…) Koszt stworzenia takiego modułu w całości zależałby od liczby zaangażowanych krajów. Ideałem jednak byłoby, gdyby wszystkie AM w Europie w tym uczestniczyły. Odnowa jest procesem, ścieżką, która polega na działaniu Ducha Pana. Naszym udziałem jest po prostu oddanie się Mu do dyspozycji poprzez podjęcie tej drogi. Dziękuję każdemu z Was za to wszystko, co robicie w służbie tej misji.

Z pozdrowieniem braterskim w Chrystusie, ks. Frederic Fornos SJ, Koordynator AM dla Europy

 

Przeczytaj także

Warto odwiedzić