Na Drodze Serca - cz. 2

09 Maj 2013
Redakcja
 

6. Ofiarowanie serca: „moje życie jest pożyteczne dla innych”

Ludzkie serce to „serce w potrzebie”, biedne i ograniczone, niezdolne do pokonania swojego egoizmu i skoncentrowania na sobie. Jest ono zapraszane przez AM do oddania całego swojego życia Panu. Całkowite poświęcenie jest możliwe tylko dla kogoś, kto jest pociągany przez Ducha Jezusa. Apostoł modlitwy zwraca się do Pana codziennie modlitwą ofiarowania z głębi ubogiego serca, które chce żyć swoimi najgłębszymi pragnieniami. Ofiaruje wszystko, co ma i czym jest, pokornie prosząc Ojca o dar zjednoczenia jego życia i serca z życiem i Sercem Jego Syna. Zawsze świadomy swojej osobistej słabości, odnawia swoje ofiarowanie każdego dnia, odpowiadając wielkodusznie na wezwanie Jezusa. Żyje Eucharystią, otrzymując przez nią życie Chrystusa ofiarowane Ojcu dla nas i włączając się w ofiarę Chrystusa swoim własnym ofiarowaniem. Rachunek sumienia daje mu możliwość zobaczenia, co Ojciec uczynił z tym, co oddane Mu zostało na początku dnia. Tym sposobem, tak jak Maryja, apostoł modlitwy staje się pożyteczny dla innych, ponieważ jest do dyspozycji Jezusa w Jego pracy dla zbawienia.

Duch przychodzi z pomocą naszej słabości (Rz 8, 26)

Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? (J 6, 9)

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa! (Łk 1, 38)

Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę mą całą. Wszystko, co mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś, Tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko, rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli. Daj mi jedynie miłość Twą i łaskę, albowiem to mi wystarczy. (św. Ignacy, ĆD 234)

Więcej czytań: Rz 12, 1; Mk 12, 43-44.

 

7. Miłosierdzie, działanie Serca Ojca w świecie

Apostoł modlitwy w komunii z Sercem Jezusa pragnie przekazać innym miłosierdzie Jezusa, które w nim zamieszkuje. Widzi ludzkość przez kochające oczy Ojca i czuje się posłany, wraz z Jego Synem, do leczenia ran świata i do wspierania tych, których serca zostały okaleczone. Ofiarowuje całe swoje istnienie, aby współdziałać z Chrystusem w Jego dziele miłosierdzia. Złożył swoją nadzieję w samym Bogu i działa, aby dać nadzieję swoim braciom i siostrom. Widzi obecność Boga poza granicami Kościoła, bo tam, gdzie jest miłosierdzie, jest też Duch Jezusa. Duchowo i przez konkretne działania przyłącza się do ludzi innych kultur i tradycji religijnych posłusznych Duchowi i współpracuje w ulżeniu cierpieniom tych, którzy najbardziej tego potrzebują.

Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych (Iz 61, 1)

Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka, a nie odwróci się od ciebie oblicze Boga (Tb 4, 7)

To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie (Flp 2, 5)

Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony!” (Mk 1, 41)

Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę (Łk 4, 18)

Więcej czytań: Wj 3, 7; Iz 58, 6-7.

 

8. Światowa sieć serc czujnych na potrzeby ludzkości

AM jest światową siecią modlitwy blisko związaną z papieżem, aby służyć potrzebom i nadziejom ludzkości i Kościoła. Jest to także światowa sieć serc, tworzona przez wszystkich tych, którzy czynią się dyspozycyjnymi przez swoje codzienne ofiarowanie życia dla współpracy w planach Serca Chrystusa, Królestwa Bożego. Z tego powodu AM chce być wspólnotą apostołów posłanych przez Serce Ojca do serca świata. Osiągają oni swój cel służby przez modlitwę i działanie, z pragnieniem upodobnienia własnego życia do życia Jezusa Chrystusa.

Sieć ta jest w pierwszej kolejności tworzona przez katolików z różnych krajów, kultur i rodzin duchowych, którzy przejmują sposoby i formuły modlitw AM. Apostolstwo Modlitwy umacnia jedność wśród wielkiej różnorodności Kościoła poprzez prostotę swojego podstawowego programu i uniwersalność swojej modlitwy. W tej dynamice AM jest siecią otwartą na inne sieci. Promując modlitwę i działania o wartości uniwersalnej, ma ono moc jednoczyć niekatolików, a nawet niechrześcijan. Szeroki zakres modlitwy AM pośredniczącej w imieniu całej ludzkości świadczy o solidarności pomiędzy wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z cierpiącymi.

Ojciec Święty co miesiąc zaprasza sieć AM do działania poprzez powierzanie Apostolstwu intencji, które są ogłaszane całemu Kościołowi. Intencje te wyrażają to, co papież uważa za wielkie potrzeby ludzkości i troski Kościoła. AM uważa je za wezwanie, które komunikuje nam Boskie pragnienia wobec tego świata. Miliony członków i przyjaciół AM w świecie modli się codziennie w tych samych intencjach i w tym samym duchu pracuje z innymi dla pokoju i sprawiedliwości tam, gdzie to tylko możliwe.

I Jemu nie dajcie spokoju, dopóki nie odnowi i nie uczyni Jeruzalem przedmiotem chwały na ziemi (Iz 62, 7)

Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20, 21)

Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego (Dz 1, 14)

Więcej czytań: Ez 22, 30; Mk 3, 13.

 

Przeczytaj także

Warto odwiedzić