Historia Eucharystycznego Ruchu Młodych

28 kwi 2024
ks. Stanisław Groń SJ
 

Eucharystyczny Ruch Młodych ma swoje korzenie w Apostolstwie Modlitwy, które powstało 3 grudnia 1844 roku we Francji. Pierwsze dzieci przystąpiły do tego stowarzyszenia w 1865 roku, wśród nich była św. Teresa z Lisieux.

W 1910 roku papież Pius X umożliwił wczesną Komunię Świętą dla dzieci oraz poprosił je o modlitwę w intencji pokoju na świecie. Podczas Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Lourdes (Francja) w 1914 roku zauważono potrzebę powołania organizacji o profilu eucharystycznym, która będzie skupiała dzieci i młodzież. Tak zaczęły powstawać pierwsze grupy pod nazwą „Liga Eucharystyczna” oraz „Dziecięca Krucjata Modlitwy”. W tym duchu powstała pierwsza Krucjata Eucharystyczna w Bordeaux (Francja), założona 13 listopada 1915 roku przez o. Alberta Bessièresa SJ i Geneviève Boselli, zakonnicę z Sainte Clotilde.

W 1920 roku, podczas swojego pobytu w Rzymie, s. Urszula Ledóchowska zapoznała się z dziełem Krucjaty Eucharystycznej i otrzymała pozwolenie i uprawnienia potrzebne do założenia Krucjaty Eucharystycznej w Polsce. Pierwsze koło Krucjaty Eucharystycznej powstało w Pniewach koło Poznania w 1925 roku wśród chłopców z Kolegium Piusa X, szkoły prowadzonej przez siostry urszulanki. Uroczyste przyjęcie do pierwszej Krucjaty nastąpiło w pniewskiej kaplicy 17 maja 1925 roku. W tym samym roku rozpoczęto wydawanie kwartalnika „Hostia” i publikowanie czasopisma dla dzieci pt. „Orędowniczek Eucharystyczny”.

W 1927 roku kierownictwo nad Krucjatą zostało przekazane jezuitom, a stanowisko kierownika Krajowego Sekretariatu z siedzibą w Krakowie otrzymał o. Józef Bok SJ (1886-1952), który pełnił tę funkcję do 1938 roku. Opracował: Przewodnik kółek ministrantów (Kraków, 1930); Przewodnik Rycerstwa Jezusowego czyli Krucjaty  Eucharystycznej (Kraków, 1930); Ustawy kółek ministrantów (Kraków, 1930); oraz Ustawy Rycerstwa Jezusowego (Kraków, 1930). W latach 1929-1947 redagował serię opowiadań dla młodzieży „Młodzi ulubieńcy Jezusa”. Dzięki dużej aktywności organizacyjnej i wydawniczej skupił w katolickich organizacjach młodzieżowych dziesiątki tysięcy osób. W okresie powojennym szerzył ideę Krucjaty Eucharystycznej  w miesięczniku Apostolstwa Modlitwy „Posłańcu Serca Jezusowego” i redagował serię książek młodzieżowych „Biblioteczka Eucharystyczna”. Dnia 8 lipca 1937 roku ogłoszono Okólnik nr 67 w sprawie Kół Szkolnych Krucjaty Eucharystycznej w szkołach powszechnych, w którym wskazano Krucjatę jako jedyną organizację religijną mogącą istnieć na terenie szkół. Rok później o. Józef Cyrek SJ (1904-1940) przejął redakcję czasopisma „Hostia” i kierownictwo Sekretariatu Krucjaty Eucharystycznej. Opracował Katechizm dla polskich dzieci (Kraków, 1938). Prężną działalność jezuity przerwała II wojna światowa. Kapłan został uwięziony przez gestapo w 1939 roku i zginał  w Oświęcimiu 1 września 1940 roku. Jest kandydatem na ołtarze, Sługą Bożym, którego proces do beatyfikacji toczy się w Krakowie.

II wojna światowa przerwała ogromne możliwości Krucjaty. Po wojnie, w 1945 roku, wznowiono na krótki czas (w 1949 r. władze komunistyczne zawiesiły jej działalność na terenie Polski) działalność Krucjaty. Wspomnijmy, że w 1960 roku, w 50. rocznicę podpisania dekretu papieża Piusa X o wczesnej Komunii świętej dzieci, papież Jan XXIII jako pierwszy w odniesieniu do Krucjaty użył nazwy Eucharystyczny Ruch Młodych.

11 sierpnia 1985 roku bp Zdzisław Fortuniak skierował prośbę do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK o odnowienie działalności Ruchu na terenie Archidiecezji Poznańskiej. W tym samym roku s. Jadwiga Batogowska została wyznaczona przez Matkę Generalną do dzieła reaktywacji ERM. Przez następne lata Ruch był wznawiany w kolejnych diecezjach i parafiach, w których pracowały siostry urszulanki. Od 2019 roku funkcję tę objęła s. Mariola Ziółkowska, a 14 czerwca 2019 roku Dyrektorem Krajowym Eucharystycznego Ruchu Młodych w Polsce został ks. Grzegorz Wiśniewski. Od 21 lipca 2023 roku funkcję tę pełni ks. Marcin Nowak. W roku 2024 Eucharystyczny Ruch Młodych działa w 59 krajach na całym świecie i skupia około 1,6 mln dzieci i młodzieży.

Eucharystyczny Ruch Młodych we współczesnych  dokumentach papieskich

Wydane w Watykanie Statuty Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy z 27 marca 2018 roku w Artykule 1 podają definicję: Eucharystyczny Ruch Młodych jest międzynarodowym ruchem promującym formację chrześcijańską dla dzieci i młodzieży między 5 a 25 rokiem życia, który stwarza możliwość uczestniczenia w dynamice modlitwy i służby, ucząc życia na wzór Jezusa. Jego misja, organizacja i plan pedagogiczny opisany został we właściwych oficjalnych dokumentach, inspirowanych tą samą duchowością i misją, co Apostolstwo Modlitwy. W Artykule 5 czytamy: Apostolstwo Modlitwy, którego częścią jest Eucharystyczny Ruch Młodych, jest zarządzane przez Radę Generalną, Dyrektora Międzynarodowego i Dyrektorów Regionalnych i Krajowych, według wskazań zawartych w artykułach 7, 8 i 9. A w  dokumencie zatwierdzonym w Rzymie 3 grudnia 2014 roku przez papieża Franciszka, pt. Droga z Jezusem w apostolskiej gotowości tak czytamy o ERM: Trzecim modelem wprowadzenia odnowy Apostolstwa Modlitwy jest młodzieżowa sekcja Apostolstwa Modlitwy – ERM. Przeprowadzenie rzeczywistej odnowy AM powinno obejmować, nawet jeśli będzie to w późniejszym terminie, uruchomienie ERM lub współpracę z nim. ERM jest specjalną służbą AM dla chrześcijańskiej formacji dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 25 lat. Ulepszona wersja starej Krucjaty Eucharystycznej oferuje program formacji inspirowany przez Eucharystię i przyjaźń z Jezusem. Formuje swoich członków do aktywnego odpowiadania potrzebom świata. Metoda nauczania jest oparta na małych grupach lub wspólnotach, które spotykają się co tydzień z animatorem odpowiedzialnym. Duże spotkania, obozy i uroczystości są częścią formacji. ERM, ze swoją prawie stuletnią historią, jest dzisiaj bardzo żywotne w 53 krajach, proponując drogę formacji dzielącą tradycję duchową AM. W ERM młodzież uczy się nawyków duchowych, które, kiedy już przejdzie przez etap młodości, może nadal przeżywać w AM przez resztę życia. Widać to w wielu krajach, w których ERM i AM są połączone jako etapy jednej drogi duchowej formacji. Ale w większości krajów koordynacja i ciągłość między ERM a AM nie istnieją. W wielu jest tylko ERM, w innych tylko AM. W niektórych istnieją oba, ale oddzielnie. Odnowione AM ułatwi członkom ERM dalsze życie w AM jako osobom dorosłym. To powinno być źródło zarówno odnowy, jak i dynamizmu AM. Ze względu na to, co zostało powiedziane, pragniemy i wolimy aby, jeśli to możliwe, ta sama osoba i zespół kierowała obiema sekcjami – AM i ERM – w danym kraju. Jeśli istnieją dwa zespoły, zachęcamy do stworzenia kanałów komunikacji i współpracy. Energia właściwa młodym i szybkie zmiany kulturalne, które wpływają na tych ludzi wymagają od nas precyzyjnej i ciągłej analizy sytuacji ludzi młodych, aby nasze propozycje pozostały aktualne. Zespoły krajowe ERM powinny w tym celu konsultować się ze specjalistami w tych kwestiach, iść głębiej w charakterystyczne cechy religijności młodych, ich języka, ich zainteresowań i potrzeb. Powinni ustanowić kalendarz regularnych ewaluacji oraz okresowych zmian programów formacji (sugerowany termin - co pięć lat), aby je aktualizować. Pomocne będzie dzielenie materiału i udanych doświadczeń między krajami poprzez światową sieć ERM. Materiał odnowy AM będzie służył jako materiał duchowej formacji członków ERM. Zadaniem zespołów krajowych ERM jest rozeznanie, które jego aspekty są najbardziej użyteczne i w jaki sposób ich użyć.

***

Eucharystyczny Ruch Młodych
ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 1
62-045 Pniewy

tel. +48 885 855 738
e-mail: [email protected]
https://erm.pl/

 

Warto odwiedzić