Jest taki Dom

01 mar 2012
s. Ewa Mehal, Służebniczka NMP NP
 

Dom, w którym Bóg cierpi w człowieku…

Dom, który stoi na skale Bożego błogosławieństwa, wrażliwości i szlachetności ludzkiego serca. Dom, gdzie przebywają wybrani, by na swoich ramionach dźwigać to, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusa.

Dom dla dzieci z porażeniem mózgowym i różnymi wrodzonymi zespołami chorobowymi, których życie od urodzenia związało się na stałe z łóżeczkiem i wózkiem inwalidzkim. A obok nich Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Starowiejskie, które od 26 XI 1946 r., zgodnie z duchem i zamiarami Ojca Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego, realizują tutaj swój charyzmat: z miłości do Boga umiłowanego nade wszystko i na wzór Jezusa Chrystusa służą bliźnim najbardziej potrzebującym pomocy, duchowej czy materialnej, zwłaszcza dzieciom, ubogim i chorym.

 

W służbie bliźnim

To Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Starej Wsi – Brzozowie Zdroju, gdzie schronienie znalazło 64 dzieci. Dom, w którym Siostry wraz z personelem świeckim realizują misję „przywrócić zdrowie, radość i szczęśliwe dzieciństwo” oraz dążą do tego, by ich wychowankowie osiągnęli jak najwyższy poziom rozwoju, pomimo zniekształconego ciała i niesprawnego myślenia. Tutaj opieka nad dziećmi upośledzonymi łączy w sobie wszystkie trzy wymiary służby wskazane przez Ojca Założyciela, ponieważ te dzieci oprócz upośledzenia umysłowego doświadczają również schorzeń natury somatycznej, co w połączeniu z izolacją społeczną oraz odrzuceniem przez najbliższych jest swoistym i najboleśniejszym rodzajem ubóstwa.

Tradycja opieki nad dziećmi chorymi i upośledzonymi została wprowadzona od początku istnienia pracy wychowawczej Sióstr. Najpierw były to pojedyncze przypadki przyjmowania dzieci upośledzonych do ochronek, potem działalność ta została zinstytucjonalizowana i powstały Specjalne Ośrodki Wychowawcze w Krakowie i Jarosławiu oraz Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze przekształcone obecnie w Domy Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu-Mokrzyszowie, w Brzesku i w Starej Wsi – Brzozowie Zdroju.

Realizacja charyzmatu wychowawczego Sióstr Służebniczek przebiega wielokierunkowo, ale cel jest zawsze jeden: doprowadzić do Boga – kochającego Ojca wszystkie Jego dzieci powierzone opiece i pracy wychowawczej Sióstr.

Centrum Domu stanowi kaplica, w której Siostry, pracownicy świeccy i dzieci czerpią siły do codziennego pokonywania słabości i ograniczeń związanych z upośledzeniem i chorobą. Źródłem mocy i światłem niosącym nadzieję jest Chrystus obecny w Sakramencie Ołtarza oraz Jego Matka, której postać podtrzymująca Dzieciątko niosące gałązkę oliwną znajduje się w ołtarzu głównym. Wspólne przeżywanie Eucharystii, a także spotkania na modlitwie i katechezie stają się wzajemnym świadectwem i umocnieniem zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

 

Jaka jest twoja miłość?

Siostry pracujące w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Starej Wsi starają się na co dzień realizować samarytańską posługę wśród dzieci specjalnej troski jako pielęgniarki i opiekunki. Otaczając bezinteresowną miłością, pielęgnują i zaspokajają podstawowe potrzeby dzieci oraz dbają o właściwą atmosferę Domu. Rozwój dzieci niepełnosprawnych podlega takim samym prawom jak rozwój dzieci sprawnych, jednak w innym tempie, a poszczególne funkcje rozwijają się nierównomiernie i w różnym czasie. Siostry wiedzą, że nigdy w pełni nie zastąpią prawdziwego domu, ale starają się stworzyć dziecku warunki życia jak najbardziej zbliżone do życia w rodzinie naturalnej, uznając je za pełnowartościowego członka społeczeństwa, zapewniając społeczną godność, intymność, wolność i poczucie bezpieczeństwa. Chętnie przebywają z dziećmi, rozmawiając z nimi, dając możliwość swobodnego dzielenia się przeżyciami i pragnieniami. Dzieci upośledzone cieszą się z tych najprostszych form obecności przy nich – dotyku, mówienia do nich, spaceru, zabawy. Do najmilszych spotkań należą wspólnie obchodzone święta religijne, jak np. Wigilia Bożego Narodzenia, uroczystość Zmartwychwstania, a także małe święta domowe – urodziny dzieci, imieniny pracowników, odwiedziny gości czy spotkania z osobami zaprzyjaźnionymi, np. nowicjuszami Towarzystwa Jezusowego z pobliskiego klasztoru. Wdzięczność za tę rodzinną wspólnotę wypowiadają jedne słowem, inne gestem, tuląc główki do zakonnych habitów, by okazać swoje przywiązanie i miłość do opiekunek.

W Domu prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz zajęcia w oddziałach terapeutyczno-edukacyjnych, prowadzonych przez nauczycieli SOSW w Brzozowie. Kilkoro dzieci uczęszcza do klas integracyjnych szkoły podstawowej w Brzozowie oraz uczestniczy w nauczaniu indywidualnym na poziomie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Dzięki tej kompleksowej i systematycznej rewalidacji, rehabilitacji medycznej i terapii zajęciowej, dzięki kontaktowi z dziećmi zdrowymi oraz codziennej systematycznej pielęgnacji i opiece Sióstr dzieci czują się bezpieczne i są zadowolone; rozwijają swoje procesy poznawcze i zainteresowania; rozwijają swoją sferę ruchową, aktywność i kontakt z otoczeniem, uczestnicząc w uroczystościach i imprezach okolicznościowych poza placówką.

Dom prowadzony przez Siostry Służebniczki jest domem wszystkich osób tam przebywających. Jak w każdym domu, życie idzie swoim rytmem, który nigdy nie jest monotonny, a pewne stałe zasady dają poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji jego mieszkańcom. Bo każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga. Każde życie określa się i wartościuje poprzez wewnętrzny kształt miłości. Powiedz mi, jaka jest twoja miłość, a powiem ci, kim jesteś (bł. Jan Paweł II).

 

Przeczytaj także

św. Józef Maria Rubio
ks. Bogdan Długosz SJ
Papież Franciszek
ks. Marek Wójtowicz SJ
ks. Jan Popiel SJ
Papież Franciszek
ks. Jan Ożóg SJ

Warto odwiedzić